Regulamin

1. Regulamin niniejszy określa ogólne zasady i warunki korzystania z portalu Świat Kotów prowadzonego przez Revivo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS 0000333063, kapitał zakładowy w wysokości 15000, NIP 525-246-37-65

2. Definicje:

 • Regulamin - Regulamin użytkownika konta w portalu „Świat Kotów” stanowiący regulamin w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204), obejmujący zasady udostępniania, zakładania i wykorzystania indywidualnego konta Użytkownika.
 • Administrator - podmiot prowadzący i zarządzający Portalem.
 • Użytkownik - osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zarejestrowała się, zaakceptowała Regulamin oraz posiada aktywny profil i konto na Portalu.
 • Login - indywidualna nazwa Użytkownika, podana przez niego podczas rejestracji w konta.
 • Konto - dostępne dla Użytkownika miejsce w Portalu za pośrednictwem, którego wprowadza i zarządza danymi.
 • Profil – strona Użytkownika zawierająca dane oraz zdjęcia i inne materiały udostępnione przez niego dobrowolnie w Portalu, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy, jak również, które może wykorzystywać Administrator na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • Baza danych - zbiór danych, zdjęć i innych materiałów dobrowolnie przekazanych przez Użytkowników, które są przetwarzane w sposób uporządkowany w systemie informatycznym, na potrzeby świadczonych przez Administratora usług.

3. Konta w portalu „Świat kotów” udostępniane są na dwa sposoby: bezpłatnie – konto zwykłe; płatne konto Premium i Hodowcy.

4. Użytkownikiem konta może zostać osoba pełnoletnia.

5. Osoba niepełnoletnia, aby zostać Użytkownikiem musi posiadać zgodę swoich rodziców lub opiekunów prawnych. Możliwość korzystania z konta w portalu Użytkownik uzyskuje automatycznie po wypełnieniu i wysłaniu formularza rejestracyjnego i zaakceptowaniu treści Regulaminu.

6. Powiadomienia dotyczące korzystania z konta będą przesyłane na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik jest odpowiedzialny za podanie swojego aktualnego i poprawnego adresu e-mail.

7. Revivo sp. z o.o. nie kontroluje, ani nie weryfikuje danych identyfikacyjnych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym.

8. Dane osobowe Użytkowników portalu „Świat kotów” będą przetwarzane przez Revivo sp. z o.o. w celu świadczenia usług w obrębie Portalu tj. marketingu bezpośrednim własnych produktów lub usług Revivo sp. z o.o., zgodnie z ustawami z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz.1204) oraz z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Revivo sp. z o.o.  (dane wskazane w punkcie 2 Regulaminu). Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niepodanie ich może uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z niektórych udostępnianych przez Revivo sp. z o.o.  usług, zgodnie z informacjami dotyczącymi tych usług, podanymi przez Revivo sp. z o.o.  W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zasady ochrony prywatności Użytkowników określa dokument "Ochrona prywatności"  

9. Revivo sp. z o.o. zapewnia każdemu Użytkownikowi dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia. Revivo sp. z o.o. zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu ochrony danych Użytkowników kont. Użytkownik obowiązany jest zabezpieczyć należące do niego hasło dostępu do konta przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

10. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z konta w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami Regulaminu oraz charakterem Portalu.

11. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje, w tym za zawartość i formę zamieszczanych treści, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej lub cywilnej za działania niezgodne z prawem. Na żądanie uprawnionych organów państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, Revivo sp. z o.o. przekazuje pozostające w jej posiadaniu dane Użytkowników kont.

12. Revivo sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta Użytkownika, z następujących powodów:

 • konto  jest wykorzystywane przez Użytkownika niezgodnie z postanowieniami obowiązującego prawa lub Regulaminu,
 • nazwa konta narusza prawo, prawem chronione dobra osób trzecich, jest niezgodna z dobrymi obyczajami, w tym jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe.

13. Użytkownikowi przysługuje prawo do zamknięcia konta w dowolnie wybranym momencie’. W przypadku kont płatnych kont płatnych Użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej opłaty za zadeklarowany okres.

14. Po zamknięciu konta Revivo sp. z o.o. jest uprawniona do umożliwienia używania loginu należącego do Użytkownika zamkniętego konta przez innych Użytkowników.

15. Revivo sp. z o.o. nie będzie przekazywać, sprzedawać, czy udostępniać zgromadzonych danych osobowych lub danych eksploatacyjnych Użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba, że nastąpi to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika. Powyższy zapis nie dotyczy sytuacji wymienionej w punkcie 11 niniejszego Regulaminu.

16. Revivo sp. z o.o. zastrzega sobie prawo dokonywania przerw technicznych w zakresie udostępniania Portalu bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników. Jednocześnie Administrator dołoży starań aby przerwy te miały miejsce w godzinach nocnych (czas środkowoeuropejski) i trwały nie dłużej niż 6 godzin w każdym tygodniu udostępniania Portalu.

17. Jeżeli Użytkownik wykorzystuje konto niezgodnie z prawem lub niniejszym regulaminem Revivo sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zablokowania na serwerze jego wiadomości, domen i adresów IP.

18. Użytkownik ma prawo zamieszczania w Portalu komentarzy, artykułów, zdjęć i materiałów audio wideo. 

19. Komentarze, artykuły, zdjęcia i materiały audio i wideo zamieszczone są przez Użytkownika na własną odpowiedzialność. Revivo sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników.

20. Zamieszczenie jakichkolwiek materiałów jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem. Użytkownik zamieszczając artykuł, zdjęcie czy materiały audio i wideo oświadcza, że udziela Revivo sp. z o.o. nieodpłatnie licencji z prawem udzielania sublicencji  na korzystanie z  zamieszczonych utworów w zakresie: 

 • utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
 • obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, w zakresie rozpowszechniania utworu w inny sposób - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, wprowadzenie do pamięci komputera, publikacja w sieci Internet.

21. Użytkownikom nie wolno umieszczać na Portalu treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, uznanych powszechnie za naganne moralnie lub społecznie niewłaściwe.

22. Niedozwolone jest umieszczanie przez użytkowników na stronach zdjęć materiałów tekstowych, graficznych czy dźwiękowych naruszających prawem chronione dobra osób trzecich.

23. Niedopuszczalne jest również umieszczanie przez Użytkowników na Portalu przekazów o charakterze reklamowym.

24. Revivo sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w punkcie 21,22,23, jak również prawo do zamknięcia konta Użytkownika, naruszającego w sposób notoryczny postanowienia ustępu 21,22,23.

25. W przypadku zmiany strategii Revivo sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zaprzestania umożliwiania Użytkownikom publikowania komentarzy w Portalu po uprzednim poinformowaniu Użytkowników z 14-dniowym wyprzedzeniem.

26. Revivo sp. z o.o. ma prawo emisji reklam wszelkiego rodzaju produktów i usług w trakcie prezentacji komentarzy, artykułów, zamieszczonych przez Użytkowników. Użytkownikom nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu zamieszczania reklam. 

27. Reklamacje powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres: kontakt@swiatkotow.pl lub pisemnie na adres Revivo Sp. z o.o. ul. Jasnodworska 8a, 01-745 Warszawa.

28. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji.

29. Revivo sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. O każdej zmianie Regulaminu Użytkownicy zostaną powiadomieni  pocztą elektroniczną wysłaną na adresy ich kont, z 14-dniowym wyprzedzeniem przed wejściem w życie zmian.

30. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 poz. 1204) oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

 

Regulamin obowiązuje od dnia 30 lipca 2011.

 

 

 

Nie pamiętam hasła
Chcesz dołączyć do nas ? Zarejestruj się
 

Encyklopedia Ras

Kot kartuski

Wyszukiwarek w Internecie jest wiele. Pewnie tak samo dużo jak ras kotów.
Więcej o tej rasie

Polub nas na Facebooku!

cookies

 

Serwis internetowy swiatkotow.pl używa plików cookies.

Korzystając ze strony internetowej www.swiatkotow.pl wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Innowacyjna gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego